งานอนุญาตเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์

โครงการจัดตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยแห่งใหม่ในประเทศไทย

ปัจจุบันประเทศไทยมีโครงการจัดตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยแห่งใหม่ 2 โครงการ คือ โครงการเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยเครื่องใหม่ของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติและเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยขนาดเล็กสำหรับการรักษามะเร็งด้วยเทคนิคการจับนิวตรอน (BNCT) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งในขณะนี้โครงการ ได้รับใบอนุญาตสถานที่ตั้งแล้ว และอยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารประกอบการขออนุญาตก่อสร้างต่อไป


สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.)

กฎหมาย ระเบียบคณะกรรมการ กฎกระทรวง ที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการทางนิวเคลียร์

ขั้นตอน วิธีการ เอกสารที่ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องยื่น และสิ่งที่ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ แบ่งตามแต่ละขั้นของการขออนุญาตสถานประกอบการทางนิวเคลียร์

 • คำขอรับใบอนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐาน (ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. ….)
 • รายงานวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ (ร่างประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ว่าด้วยการจัดทำรายงานความเหมาะสมของพื้นที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์)
 • รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (สำหรับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ขนาดตั้งแต่ 2 MW ขึ้นไป)

 • คำขอรับใบอนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐาน (ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ในการขออนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ…)
 • รายงานการวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ฉบับเบื้องต้น (ร่างกฎกระทรวงกำหนดรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ฉบับเบื้องต้น พ.ศ…)
 • แผนการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (ร่างกฎกระทรวงกำหนดวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุนิวเคลียร์และสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. ….)
 • รายงานความคืบหน้า (ตาม มาตรา ๕๙ ใน พ.ร.บ. )
 • การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างต้องได้รับอนุญาต (ตาม มาตรา ๖๐ ใน พ.ร.บ. )
 • แจ้งวัน เวลา และระยะเวลาการทดสอบระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่อเลขาธิการ (ตาม มาตรา ๖๒ ใน พ.ร.บ.)
 • ส่งรายงานการทดสอบระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์
 • ขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์** (ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ พ.ศ. ….)
 • ขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ (ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ พ.ศ…)
 • ขออนุญาตนำเข้า และครอบครอง หรือใช้ วัสดุนิวเคลียร์ (ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว พ.ศ. ….)
 • แจ้งการขนส่งวัสดุนิวเคลียร์ต่อเลขาธิการ (ประกาศสำนักงาน)
 • ขออนุญาตบรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และรายงานผลการทดสอบ (ร่างกฎกระทรวงกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการบรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ วัสดุนิวเคลียร์ หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว การทดสอบการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรือการทดสอบการบรรจุวัสดุนิวเคลียร์ หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว และการรายงานการทดสอบ พ.ศ…)
**การขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ สามารถยื่นขอได้ตั้งแต่เมื่อการก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เสร็จสมบูรณ์ จนถึงก่อนการขอรับใบอนุญาตดำเนินการ ทั้งนี้ทั้งนั้น การจะนำเข้าวัสดุนิวเคลียร์ จำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีอย่างใดอย่างหนึ่งก่อน ดังนั้นก่อนจะนำเข้าเชื้อเพลิงนิวเคลียร์เพื่อการทดสอบเดินเครื่องควรขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และเจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ แต่ถ้าหากไม่พร้อมสอบเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ให้สอบเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) และเจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ และสอบเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ภายหลัง
 • คำขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐาน (ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. ….)
 • รายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ฉบับสมบูรณ์ (ร่างกฎกระทรวงกำหนดรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ฉบับเบื้องต้น พ.ศ…)
 • ทบทวนและปรับปรุงรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัย (ร่างกฎกระทรวงกำหนดการทบทวนและปรับปรุงรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. ….)
 • การนำเข้า ส่งออก และจัดการกากกัมมันตรังสี ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง
 • การปลดปล่อยสารกัมมันตรังสี ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง
 • จัดการหรือส่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว (ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการจัดการเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว พ.ศ. ….)
 • คำขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐาน (แนบท้ายกฎกระทรวง)
 • แผนการเลิกดำเนินการที่ปรับปรุงเป็นปัจจุบัน (ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและระยะเวลาการขอเลิกดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. ….)
 • หากแก้ไขแผนการเลิกดำเนินการ ให้ยื่นต่อเลขาธิการ
 • หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมการเลิกดำเนินการ ให้ยื่นคำร้องให้สถานประกอบการพ้นจากการควบคุม
 • เกณฑ์ปริมาณรังสีที่อยู่ในระดับปลอดภัยและพ้นจากการควบคุม (ร่างประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ กำหนดหลักเกณฑ์ปริมาณรังสีที่อยู่ในระดับปลอดภัยเพื่อให้สถานประกอบการทางนิวเคลียร์พ้นจากการควบคุม พ.ศ. ….)

โดยในทุกขั้นตอนผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีศักยภาพทางเทคนิคและการเงินเพียงพอ (ร่างกฎกระทรวงกำหนดศักยภาพทางเทคนิคและการเงินของผู้ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. ….)

ติดต่อ

กลุ่มอนุญาตทางนิวเคลียร์

02 596 7600 ต่อ 1511 – 1513

Skip to content