งานอนุญาตเครื่องกำเนิดรังสี

แบบคำขอรับใบอนุญาต/ใบแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี

ตัวอย่าง

การกรอกคำขอและตัวอย่างเอกสารประกอบ

การกรอกแบบคำขอเครื่องกำเนิดรังสี

เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขใบอนุญาตเครื่องกำเนิดรังสี

แนวปฏิบัติการขอยกเลิกใบอนุญาต (ร่าง)

ตัวอย่าง หนังสือขอยกเลิกเครื่องกำเนิดรังสี (ทั้งฉบับ)

ตัวอย่าง หนังสือขอยกเลิกเครื่องกำเนิดรังสี (เฉพาะเครื่อง)

แบบหนังสือมอบอำนาจ (ปส. 01 ม)

หนังสือถึงนายแพทย์สาธารณสุขประจำจังหวัด เรื่อง การให้แพทย์ลงลายมือชื่อรับรองบนแบบคำขอ ปส. 1ค

Skip to content