แจ้งข้อเท็จจริงการใช้ใบอนุญาต
สำหรับนำเข้า-ส่งออก ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

เชื่อมโยงข้อมูล National Single Window (NSW) กรมศุลกากร (Thai Customs)

ระบบแจ้งข้อเท็จจริงการใช้ใบอนุญาต

ระบบแจ้งข้อเท็จจริงการใช้ใบอนุญาตนำเข้า – ส่งออก ทางอิเล็กทรอนิกส์เชื่อมโยง NSW

การสมัครใช้งานระบบ

ระบบใบแจ้งข้อเท็จจริงการใช้ใบอนุญาตนำเข้า – ส่งออก สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

การสมัครใช้ระบบแจ้งข้อเท็จจริง ปส

ประกาศสำนักงาน

ประกาศ การใช้รหัส EXEMPT 99 สำหรับการนำเข้าและส่งออกวัสดุกัมมันตรังสีที่ไม่ต้องขอรับใบอนุญาตนำเข้าหรือส่งออกวัสดุกัมมันตรังสีตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 
ประกาศ การแจ้งข้อเท็จจริงการนำเข้าส่งออกวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
ประกาศ พิกัดศุลกากรและรหัสสถิติสินค้าสำหรับการแจ้งข้อเท็จจริงการใช้ใบอนุญาตนำหรือสั่งเข้า นำหรือส่งออก วัสดุกัมมันตรังสี และวัสดุนิวเคลียร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามระบบพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี 2022(HS 2022)

ประกาศกรมศุลกากร

การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ช่องทางการติดต่อ

กรณีติดปัญหาด้านข้อกฎหมาย ระเบียบ วิธีการปฏิบัติ

ผู้อำนวยการกองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี
– โทร 0 2596 7600 ต่อ 1506

เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารฐานข้อมูลทางนิวเคลียร์และรังสี
– โทร 0 2596 7600 ต่อ 1501 – 1503 (เฉพาะวันเวลาราชการ)
065 523 5134 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

e-mail : data@oap.go.th

กรณีติดปัญหาการใช้งานระบบ

โทรศัพท์ : 095-371-1622 (ผู้รับจ้างพัฒนาระบบ)
8.00 – 20.00 น. (จันทร์ ถึง ศุกร์)
8.30 – 12.00 (เสาร์)

หน่วยงานบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ

agency-link
Skip to content