21 2 2560 9 49 42

ด้านรังสี

นางเพ็ญนภา กัญชนะ Ms. Pennapa Kanchana ผู้อำนวยการกองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี
นางนิตยา ศุภฤทธิ์ Ms. Nitaya Suparit ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประเมินค่ากัมมันตภาพรังสี / นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์เชี่ยวชาญ
นายพิสิฏฐ์  สุนทราภัย Mr. Pisit Suntarapai รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี, รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยทางรังสี
นายสมบุญ จิรชาญชัย        Mr. Sombun Jerachanchai         ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยทางรังสี / นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์เชี่ยวชาญ
นายนฤพนธ์  เพ็ญศิริ Mr. Naripon Pensiri นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ 
นายประชา  นาดี Mr. Pracha nadee นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ
นายจรูญ วรวาส Mr. Charoon Warawas นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ
นางสาวปัทมา ณ นคร Ms. Pattama na nakorn นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ
นายโกมล  เซียสกุล Mr. Komol Siasakul นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ 
นางสาวสุนันทา ภูงามนิล Ms. Sunanta Phugamnil นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ 
นางสาววรัญญา ภิบาลวงษ์  Ms. Waranya Pibanwong นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ
นายกิตติพงษ์ สายหยุด Mr. Kittipong Saiyut นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ
นางสาวปิยะพร สิ้นโศรก Ms. Piyaporn Sinsrok นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ
นายณรงค์เวทย์ บุญเต็ม Mr. Narongweth Boontem นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ
นางสาวอังศุมาลิน  อินแตง Ms. Angsumalin Intang นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ 
     
     
ด้านนิวเคลียร์    
นางวราภรณ์  วัชรสุรกุล Ms. Varaporn Watcharasurakul ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ /วิศวกรนิวเคลียร์เชี่ยวชาญ
ดร. พิภัทร พฤกษาโรจนกุล Dr. Phiphat Phruksarojanakun รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานปรมาณู / วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวตวงพร  เอ็งวงษ์ตระกูล Ms. Toungporn Angwongtrakool วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ
นายสมเจตน์  สุดประเสริฐ Mr. Somjait Sudprasert วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ
นายภานุพงศ์  พินกฤษ Mr. Panupong Pingish วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ
ดร. บุญฉวี ศรีหมอก Dr. Boonchawee Srimok วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวจารุณี ไกรแก้ว Ms. Jarunee Kraikaew นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการพิเศษ
นางสาวหริเนตร มุ่งพยาบาล Ms. Harinate Mungpayaban นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการพิเศษ
ดร. อุษา กัลลประวิทย์ Dr. Usa Kullaprawithaya นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการพิเศษ
ดร. ทศดล สันถวไมตรี Dr. Todsadol Santawamaitre นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการพิเศษ
ดร. วีรชน ตรีนุสนธิ์ Dr. Weerachon Treenuson วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ
นางรัตนาภรณ์ ชอบเพราะ Ms. Rattanaporn chobpraw นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการ
นายสัญญา  เทศทอง Mr. Sanya Tedthong นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการ
นางลฎาภา ศรีจิตตะวา Ms. Laddapa Srijittawa นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการ
นายฐิติเดช ตุลารักษ์ Mr. Thitidej Tularak วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการ
ดร. สมบูรณ์ โตอุตชนม์ Dr. Somboon Toautachone วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการ
นางสาวนิราวรรณ  ปวีณะโยธิน Ms. Niravun Pavenayothin วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการ
นายฉัฐศักย์ ยิ่งธนทัต Mr. Chattasak Yinthanatat วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการ
นางสาวธนาภรณ์ ศรีแก้ว Ms. Tanaporn Srikaew วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการ
นายศึกษิต  แสงแก้ว Mr. Suksit SangKaew นักนิวเคลียร์ฟิสิกส์ชำนาญการ
นายสรัล  สูงสว่าง Mr. Sarun Sookgsawang วิศวกรนิวเคลียร์ปฏิบัติการ
ดร. ปานทิพย์  อัมพรรัตน์ Dr. Panthip Ampornrat วิศวกรนิวเคลียร์ปฏิบัติการ
ดร. พีรวุฒิ  บุญสุวรรณ Dr. Peerawut Bonsuwan วิศวกรนิวเคลียร์ปฏิบัติการ
ดร. ชลกานต์ เอี่ยมสำอางค์  Dr. Chonlagarn Iamsumang วิศวกรนิวเคลียร์ปฏิบัติการ 
     
     
     
ด้านสนับสนุน    
นางสาวอัมพิกา  อภิชัยบุคคล Ms. Ampika Apichaibukol ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านพลังงานปรมาณู /นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
นายกฤษฎา  ถิ่นทับปุด Mr. Kritsada Thintabpud  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นางสาวชลาทิพย์  เกื้อกอบ Ms. Chalathip Kueakob  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
นางสิริวรรณ  เรืองรอง Ms. Siriwan Ruangrong นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ
นางสาวกรรณิกา มณีวรรณ์ Ms. Kannika Maneewan นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุกัญญา จันทรมงคล Ms. Sukanya Chantaramongkol  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
     
     
     

 

 

 

 

 

 

Search