การขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับ
วัสดุกัมมันตรังสี
วัสดุนิวเคลียร์และเครื่องกำเนิดรังสี

ประกาศ :: เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายใน เบอร์ต่อภายในมีการเปลี่ยนแปลง สามารถติตต่อสอบถามได้ที่ 0-2596-7600 One Stop Service ต่อ 1100 (Operator) ///กลุ่มอนุญาตทางเครื่องกำเนิดรังสี ต่อ 1105, 1106, 1107 ///กลุ่มอนุญาตทางวัสดุกัมมันตรังสี ต่อ 1509, 1510, 1512 ///กลุ่มอนุญาตทางนิวเคลียร์ ต่อ 1511, 1513 **ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

บริการ e-service

นัดหมายวันที่และเวลา ในการเข้ารับบริการล่วงหน้า
(พบปัญหาหรือข้อติดขัดการใช้งานระบบ กรุณาส่งรายละเอียดมาที่ email: data@oap.go.th)
ตาม พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 (อยู่ระหว่างจัดทำประกาศกฎกระทรวง ยังไม่มีผลบังคับใช้)

**คณะทำงานฯ ประชุมทุก 2 สัปดาห์**

ขั้นตอนการยื่นคำขอรับใบอนุญาตเครื่องกำเนิดรังสี (X-Ray)

**One Stop Service ต่อ 1100 (Operator) //กลุ่มอนุญาตทางเครื่องกำเนิดรังสี ต่อ 1105, 1106, 1107 //กลุ่มอนุญาตทางวัสดุกัมมันตรังสี ต่อ 1509, 1510, 1512 //กลุ่มอนุญาตทางนิวเคลียร์ ต่อ 1511, 1513**

สถิติการออกใบอนุญาตฯ

จำนวนใบอนุญาตประจำปีงบประมาณ 25602,629 ฉบับ

ใบอนุญาตครอบครองวัสดุกัมมันตรังสี447 ฉบับ

ใบอนุญาตนำเข้าวัสดุกัมมันตรังสี378 ฉบับ

ใบอนุญาตส่งออกวัสดุกัมมันตรังสี205 ฉบับ

ใบอนุญาตครอบครองเครื่องกำเนิดรังสี1599 ฉบับ

จำนวนใบอนุญาตประจำปีงบประมาณ 25612,911 ฉบับ

ใบอนุญาตครอบครองวัสดุกัมมันตรังสี431 ฉบับ

ใบอนุญาตนำเข้าวัสดุกัมมันตรังสี387 ฉบับ

ใบอนุญาตส่งออกวัสดุกัมมันตรังสี266 ฉบับ

ใบอนุญาตครอบครองเครื่องกำเนิดรังสี1827 ฉบับ

แบบคำขอรับใบอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสี
แบบ ปส 1ก (สำหรับขออนุญาตฯ วัสดุพลอยได้)

แบบ ปส 1ก (สำหรับขออนุญาตฯ วัสดุพลอยได้)

Word 2013 logo แบบ ปส 1ก pdf
แบบ ปส 3ก (สำหรับนำเข้า-ส่งออกวัสดุพลอยได้)

แบบ ปส 3ก (สำหรับนำเข้า-ส่งออกวัสดุพลอยได้)

Word 2013 logo แบบ ปส 1ก pdf

แบบคำขอรับใบอนุญาตวัสดุนิวเคลียร์

แบบ ปส 1ข (สำหรับขออนุญาตฯ วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ)

แบบ ปส 1ข (สำหรับขออนุญาตฯ วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ)

Word 2013 logo แบบ ปส 1ก pdf
แบบ ปส 3ข (สำหรับนำเข้า-ส่งออกวัสดุนิวเคลียร์-วัสดุต้นกำลัง)

แบบ ปส 3ข (สำหรับนำเข้า-ส่งออกวัสดุนิวเคลียร์-วัสดุต้นกำลัง)

Word 2013 logo แบบ ปส 1ก pdf
แบบ ปส 1ง  (สำหรับขออนุญาตพลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู)

แบบ ปส 1ง (สำหรับขออนุญาตพลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู)

Word 2013 logo แบบ ปส 1ก pdf
แบบ ปส 2 (สำหรับทำให้วัสดุต้นกำลังพ้นสภาพฯ)

แบบ ปส 2 (สำหรับทำให้วัสดุต้นกำลังพ้นสภาพฯ)

Word 2013 logo แบบ ปส 1ก pdf

แบบคำขอรับใบอนุญาตเครื่องกำเนิดรังสี

แบบ ปส 1ค (สำหรับขออนุญาตฯ เครื่องกำเนิดรังสี)

แบบ ปส 1ค (สำหรับขออนุญาตฯ เครื่องกำเนิดรังสี)

Word 2013 logo แบบ ปส 1ก pdf

ตัวอย่าง
การกรอกแบบคำขอและตัวอย่างเอกสารประกอบ

app screenshot
ตัวอย่างการครอกคำขอเครื่องกำเนิดรังสี
ตัวอย่างการกรอกคำขอนำเข้าวัสดุกัมมันตรังสี
ตัวอย่างการกรอกคำขอส่งออกวัสดุกัมมันตรังสี

เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขใบอนุญาตเครื่องกำเนิดรังสี

Adobe PDF Icon.svg

แนวปฏิบัติการขอยกเลิกใบอนุญาต (ร่าง)

Word 2013 logo แบบ ปส 1ก pdf

ตัวอย่าง หนังสือขอยกเลิกเครื่องกำเนิดรังสี (ทั้งฉบับ)

Word 2013 logo แบบ ปส 1ก pdf

ตัวอย่าง หนังสือขอยกเลิกเครื่องกำเนิดรังสี (เฉพาะเครื่อง)

Word 2013 logo แบบ ปส 1ก pdf

แบบหนังสือมอบอำนาจ (ปส. 01 ม)

Word 2013 logo แบบ ปส 1ก pdf

ป้ายเตือนพื้นที่ควบคุมบริเวณรังสี

jpg

ป้ายเตือนสตรีมีครรภ์

Adobe PDF Icon.svg

หนังสือถึงนายแพทย์สาธารณสุขประจำจังหวัด เรื่อง การให้แพทย์ลงลายมือชื่อรับรองบนแบบคำขอ ปส. 1ค

แบบ ปส 1ก pdf

แบบรายงาน

แบบแจ้งวัสดุพลอยได้สูญหาย (ปส. 03 ส)

Word 2013 logo

แบบรายการปริมาณรังสี (ข 2)

Excel 2013 logo1

แบบรายงานการเปลี่ยนถ่ายฯของเครื่องรังสีรักษาระยะใกล้และคำอธิบายแบบรายงานฯ

Word 2013 logo

แบบรายงาน (สร.1) แสดงปริมาณของวัสดุพลอยได้ที่มีไว้ในครอบครอง

Adobe PDF Icon.svg

แบบรายงาน (สร.2) การรั่วไหลของวัสดุพลอยได้ที่อยู่ในความครอบครอง

Adobe PDF Icon.svg

แบบรายงาน (สร.3) การย้ายวัสดุพลอยได้

Adobe PDF Icon.svg

contact-licensing5.png
Image
Image

ติดต่อสอบถาม

Search