งานตรวจสอบทางการแพทย์และศึกษาวิจัย

การตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยทางรังสีในสถานประกอบการทางรังสี ที่มีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์

การตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยทางรังสีในสถานประกอบการทางรังสี ที่มีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ Read More »

Skip to content