Author name: Areerat Nakkarach

การตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยทางรังสีในสถานประกอบการทางรังสี ที่มีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์

การตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยทางรังสีในสถานประกอบการทางรังสี ที่มีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ Read More »

การกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี เครื่องมือวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์ (XRF)การกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี และเครื่องมือวิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (XRD)

การกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี เครื่องมือวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์ (XRF)การกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี และเครื่องมือวิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (XRD) Read More »

การตรวจสอบสถานประกอบการที่มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี

การตรวจสอบสถานประกอบการที่มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี Read More »

Skip to content