นิเวศวิทยารังสี

การศึกษาปัจจัยของฤดูกาลที่มีผลต่อ Be-7 และ Pb-212 ฝุ่นในอากาศที่เก็บจากสถานีเฝ้าตรวจนิวไคดล์กัมมันตรังสีอาร์เอ็น 65

การศึกษาปัจจัยของฤดูกาลที่มีผลต่อ Be-7 และ Pb-212 ฝุ่นในอากาศที่เก็บจากสถานีเฝ้าตรวจนิวไคดล์กัมมันตรังสีอาร์เอ็น 65 Read More »

การศึกษากัมมันตภาพรังสีของซีเซียม 137 และสตรอนเชียม 90 ในระบบนิเวศทางทะเลของประเทศไทย (Radiological study of Cs-137 and Sr-90 in marine ecology of Thailand)

การศึกษากัมมันตภาพรังสีของซีเซียม 137 และสตรอนเชียม 90 ในระบบนิเวศทางทะเลของประเทศไทย (Radiological study of Cs-137 and Sr-90 in marine ecology of Thailand) Read More »

การตรวจวัดปริมาณเรดอนบริเวณบ่อน้ำร้อนของประเทศไทย (Measurement of radon concentration in hot spring areas of Thailand)

การตรวจวัดปริมาณเรดอนบริเวณบ่อน้ำร้อนของประเทศไทย (Measurement of radon concentration in hot spring areas of Thailand) Read More »

Skip to content