เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุใช้สอยสำหรับสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี (RN๖๕) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

Skip to content