คู่มือการดำเนินงาน เรื่อง ขั้นตอนการยกร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติและขั้นตอนการจัดทำกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติของ ปส.

Skip to content