Development of Regulation and Guides

เอกสารมาตรฐานและเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ

Nuclear Safety Nuclear Security Nuclear Safeguards

เอกสารมาตรฐานและเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ Read More »

คู่มือการดำเนินงาน เรื่อง ขั้นตอนการยกร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติและขั้นตอนการจัดทำกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติของ ปส.

คู่มือการดำเนินงาน เรื่อง ขั้นตอนการยกร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติและขั้นตอนการจัดทำกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติของ ปส. Read More »

บทบัญญัติรายมาตราที่เกี่ยวกับคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙) และ คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (ตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๐๘)

บทบัญญัติรายมาตราที่เกี่ยวกับคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙) และ คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (ตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๐๘) Read More »

Skip to content