การดำเนินงานเพื่อพิจารณาและออกใบอนุญาตสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์

Skip to content