Authorization

หลักเกณฑ์การพิจารณา ตรวจสอบ ประเมินคำขออนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครองหรือใช้ซึ่งพลังงานปรมาณูจากเครื่องกำเนิดรังสี

หลักเกณฑ์การพิจารณา ตรวจสอบ ประเมินคำขออนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครองหรือใช้ซึ่งพลังงานปรมาณูจากเครื่องกำเนิดรังสี Read More »

การดำเนินงานเพื่อพิจารณาและออกใบอนุญาตสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์

การดำเนินงานเพื่อพิจารณาและออกใบอนุญาตสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ Read More »

Skip to content