ปส. ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ THA6044 “Developing Capabilities for the Application of Theragnostic Radiopharmaceuticals in Nuclear Medicine”

ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับ Mr. Peter Knoll เจ้าหน้าที่ด้านวิชาการ (Technical Officer) ประจำโครงการ THA6044 “Developing Capabilities for the Application of Theragnostic Radiopharmaceuticals in Nuclear Medicine” ณ ห้องประชุม 103 อาคาร 4 ปส. รวมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางรังสีของ ปส. ได้แก่ ห้องปฏิบัติการ Ironizing Radiation Metrology Laboratory และห้องปฏิบัติการ Biodosimetry Laboratory โดยการเยือนประเทศไทยของ Mr. Peter Knoll ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินงานของประเทศไทยด้านการรักษาด้วยสารเภสัชรังสีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการดำเนินงานโครงการดังกล่าวเพื่อเสริมสร้างคุณภาพการบริการดูแลรักษาโรคมะเร็งด้วยการประยุกต์ใช้สารเภสัชรังสีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

Skip to content