ข่าวสารและกิจกรรม

ปส. จัดประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการและบำรุงรักษาเครื่องมือทางนิวเคลียร์และรังสีด้านการแพทย์ของประเทศ ครั้งที่ 2/2567

ปส. จัดประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการและบำรุงรักษาเครื่องมือทางนิวเคลียร์และรังสีด้านการแพทย์ของประเทศ ครั้งที่ 2/2567

                      ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 สำนักงาน […]

ปส. จัดประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการและบำรุงรักษาเครื่องมือทางนิวเคลียร์และรังสีด้านการแพทย์ของประเทศ ครั้งที่ 2/2567 Read More »

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนแผนปฏิบัติการ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 25670)”

ปส. ทบทวนแผนปฏิบัติการฯ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนิวเคลียร์และรังสี

          รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ เลขาธิการ ปส. ขานร

ปส. ทบทวนแผนปฏิบัติการฯ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนิวเคลียร์และรังสี Read More »

ปส. จัดประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในการสรรหาและวิเคราะห์ประเมินข้อสอบสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 1/2567

ปส. จัดประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในการสรรหาและวิเคราะห์ประเมินข้อสอบสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 1/2567

           ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 สำนักงานปรมาณูเพื่อ

ปส. จัดประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในการสรรหาและวิเคราะห์ประเมินข้อสอบสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 1/2567 Read More »

ปส. จัดประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในการจัดทำเกณฑ์การประเมินและพิจารณาเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ประเภทสถานที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย ครั้งที่ 5/2567

ปส. จัดประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในการจัดทำเกณฑ์การประเมินและพิจารณาเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ประเภทสถานที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย ครั้งที่ 5/2567

         ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 สำนักงานปรมาณูเพื่อสั

ปส. จัดประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในการจัดทำเกณฑ์การประเมินและพิจารณาเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ประเภทสถานที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย ครั้งที่ 5/2567 Read More »

ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ครั้งที่ 1/2567

ปส. จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ครั้งที่ 1/2567

            ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 สำนักงานปรมาณูเพื่

ปส. จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ครั้งที่ 1/2567 Read More »

สลก. พร้อมขับเคลื่อนนโยบายเลขาธิการ ปส. มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการ

สลก. พร้อมขับเคลื่อนนโยบายเลขาธิการ ปส. มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการ

            23 พฤษภาคม 2567 นางสาวกรรณิกา มณีวรรณ์ เลขา

สลก. พร้อมขับเคลื่อนนโยบายเลขาธิการ ปส. มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการ Read More »

ปส. โชว์ศักยภาพด้านมาตรวิทยาทางรังสี พร้อมเป็นศูนย์กลางในการวัดปริมาณรังสีของประเทศ

ปส. โชว์ศักยภาพด้านมาตรวิทยาทางรังสี พร้อมเป็นศูนย์กลางในการวัดปริมาณรังสีของประเทศ

             สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอ

ปส. โชว์ศักยภาพด้านมาตรวิทยาทางรังสี พร้อมเป็นศูนย์กลางในการวัดปริมาณรังสีของประเทศ Read More »

ลปส. ให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจาก IAEA ร่วมหารือแนวทางการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

ลปส. ให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจาก IAEA ร่วมหารือแนวทางการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

             วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อ

ลปส. ให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจาก IAEA ร่วมหารือแนวทางการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี Read More »

คณะผู้เข้าร่วมประชุม IAEA Expert Mission (THA9019) เยี่ยมชมศูนย์จัดการกากกัมมันตรังสี ของ สทน.

คณะผู้เข้าร่วมประชุม IAEA Expert Mission (THA9019) เยี่ยมชมศูนย์จัดการกากกัมมันตรังสี ของ สทน.

           วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 สำนักงานปรมาณูเพื่อสั

คณะผู้เข้าร่วมประชุม IAEA Expert Mission (THA9019) เยี่ยมชมศูนย์จัดการกากกัมมันตรังสี ของ สทน. Read More »

ปส. เข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการ GECC ประจำปี พ.ศ. 2567

ปส. เข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการ GECC ประจำปี พ.ศ. 2567

             ในวันนี้ (14 พฤษภาคม 2567) สำนักงานปรมาณูเ

ปส. เข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการ GECC ประจำปี พ.ศ. 2567 Read More »

Skip to content