ปส. รับมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025: 2017

ในวันนี้ (วันที่ 1 มีนาคม 2566 ) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) โดยห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์ กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูความปลอดภัย เข้าร่วมพิธีมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบ โดยได้ผ่านการประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017 และข้อกำหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ ของกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ของรายการทดสอบ “องค์ประกอบยูเรเนียม และทอเรียม ในตัวอย่างทางธรณีวิทยา” ดัวยวิธีทดสอบ “In-house method: WI-NF-11 based on American National Standard for Calibration and use of Germanium Spectrometers for the Measurement of Gamma-Ray Emission Rates of Radionuclides, ANSI N42.14-1999” จาก ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ วศ.

จากการที่ ปส. ได้รับรองห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์ในระบบ ISO/IEC 17025: 2017 แสดงให้เห็นว่าห้องปฏิบัติการมีความน่าเชื่อถือ ถูกต้องแม่นยำ ตามมาตรฐานสากล ในการสนับสนุนการทดสอบองค์ประกอบของยูเรนียม และทอเรียม เพื่อให้การกำกับดูแลของ ปส. ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานด้านการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์ ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญของงานด้านนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ ให้แก่หน่วยงานเครือข่ายความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถาบันนิติวทยาศาสตร์ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ และหน่วยงานผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้า เป็นต้น

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

Skip to content