อาจารย์และนิสิตจากภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน ศปร. ปส.

ในวันที่ 1 มีนาคม 2566 อาจารย์และนิสิตจากภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 65 คน เข้าเยี่ยมชมภารกิจและศึกษาดูงานศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี (ศปร.) ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมฯ ยังได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางด้านนิวเคลียร์และรังสี โดย ดร.ธีรพัทธ์ มานุวงศ์ วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ และศึกษาหน้าที่การทำงานของอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี โดยทีมวิทยากรจาก ศปร. ซึ่งการเยี่ยมชมในครั้งนี้ ถือเป็นการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียนแก่นักศึกษา เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ทางนิวเคลียร์และรังสีให้แก่เยาวชนไทยต่อไป

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120
Skip to content