ปส. จัดการอบรมเสริมสร้างศักยภาพนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ เพื่อป้องกันและยับยั้งภัยคุกคาม

             เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การเสริมสร้างศักยภาพนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์เพื่อป้องกันและยับยั้งภัยคุกคาม” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้าและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานด้านความมั่นคง มีความรู้ความเข้าใจในส่วนของการใช้งานโปรแกรมสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยของประเทศด้านนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามสถานการณ์สมมติ เพื่อให้สามารถนำโปรแกรมฯ ดังกล่าว มาสนับสนุนภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบให้สามารถตอบสนองต่อเหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ได้อย่างปลอดภัย รวมทั้ง เป็นการบูรณาการเครือข่ายด้านความมั่นคง ผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้า และสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ตามบริบทกฎหมายของประเทศให้สามารถใช้กระบวนการนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ นำไปสู่การพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสนับสนุนในส่วนของการป้องกันและยับยั้งภัยคุกคามทางนิวเคลียร์ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของงานความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

              ทั้งนี้ การฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นทั้งหมด 2 ครั้ง ครั้งละ 2 วัน ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้าและหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 20 หน่วยงาน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 70 คน

SCREEN1
SCREEN2
Skip to content