ปส. จัดประชุมคณะกรรมการการกำหนดสมรรถนะ ศักยภาพ และมาตรฐานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 1/2566

 ในวันนี้ ( 4 เมษายน 2566 ) เวลา 09.30 น. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดประชุมคณะกรรมการการกำหนดสมรรถนะ ศักยภาพ และมาตรฐานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 103 อาคาร 4 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี รองศาสตราจารย์สมยศ ศรีสถิตย์ ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานในการประชุมฯ โดยในการประชุมครั้งนี้มีประเด็นพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาร่างหลักเกณฑ์การต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี การพิจารณากรณีผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตจบหลักสูตรการศึกษาก่อนวันที่พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติประกาศใช้ และการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ และกฎหมายลำดับรอง

ระชุมคณะกรรมการการกำหนดสมรรถนะ ศักยภาพ
OAP040466 1
Skip to content