ปส. จัดประชุมคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญพิจารณารางวัล OAP Award ครั้งที่ 1/2566 (ครั้งที่ 3)

วันที่ 3 เมษายน 2566 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) จัดประชุมคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญพิจารณารางวัลเชิงคุณภาพมาตรฐานครบถ้วน (OAP Award) ครั้งที่ 1/2566 (ครั้งที่ 3) ณ ห้องประชุม 103 ชั้น 1 อาคาร 4 ปส. และระบบประชุมออนไลน์ เพื่อร่วมกันดำเนินการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานรับรางวัลเชิงคุณภาพมาตรฐานครบถ้วน (OAP Award) ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม รอบคอบและโปร่งใส โดยมี ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี เป็นประธานฯ ร่วมด้วย นายกิตติศักดิ์ ชินอุดมทรัพย์, นายธนวัฒน์ สนทราพรพล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษนักรังสีการแพทย์ ระดับ 9 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, นายฉลอง ธรรมสุขวงศ์ นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, นายบวร สัตยาวุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม, นายไพโรจน์ พันธคาร ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, นายนภปฎล สุขเกษม ผู้แทนสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย, นางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ, นายรุจจพัน เกตุกล่ำ ผู้อำนวยการกองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี, นายสมเจตน์ สุดประเสริฐ รักษาการผู้อำนวยการกองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี และเจ้าหน้าที่ ปส. เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งมีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลดีเลิศ จำนวน 15 รางวัลและดีเด่น 35 รางวัล

           และ ปส. จะจัดพิธีการมอบรางวัล OAP Award ให้แก่ผู้ได้รับรางวัล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ปส. ครบรอบ 62 ปี ปส. ในวันที่ 26 เมษายน 2566 นี้

oap030466 1
oap030466 2
oap030466 5
oap030466 3
oap030466 4
Skip to content