ปส. เสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ แก่ผู้ประกอบการภาคตะวันออก

 ในวันนี้ (27 มีนาคม 2566) เวลา 09.30 น. นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานเปิดการสัมมนา “การสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ให้ผู้ประกอบการที่ใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี” ตั้งแต่วันที่ 27 – 29 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน โดยได้รับเกียรติจากนายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับการสัมมนาในวันนี้ การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ต่อเนื่องจากพื้นที่ภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวัตถุประสงค์ของการสัมมนา คือ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่างๆ เพี่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการระดมความคิดในการเขียนแผนป้องกันอันตรายจากรังสี การทดสอบการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางรังสี และการประเมินความปลอดภัยทางรังสี ซึ่งป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการที่จะสามารถนำความรู้ความเข้าใจ ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

0
6
7
2
3
4
Skip to content