ปส. จัดพิธีมอบรางวัล OAP Award ประจำปี 2566 มุ่งสร้างความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

 ในวันนี้ (26 เมษายน 2566) รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับมอบหมายจาก ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเชิงคุณภาพมาตรฐานครบถ้วน (OAP Award) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งจัดโดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตมีไว้ครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี หรือวัสดุกัมมันตรังสีในประเทศไทย เพื่อสร้างแรงจูงใจ ความตระหนัก ส่งเสริมและสนับสนุน ด้านความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของไทยอย่างยั่งยืนในสถานประกอบการ (Safety and Security culture) ณ ห้องประชุมใหญ่ ปส.

  นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ปส. ครบรอบ 62 ปี ปส. นั้น ปส. ได้จัดพิธีมอบรางวัลเชิงคุณภาพมาตรฐานครบถ้วน (OAP Award) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นครั้งแรก เพื่อมอบให้แก่สถานประกอบการที่เป็นเลิศด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีและผ่านหลักเกณฑ์การประเมินโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญพิจารณารางวัลเชิงคุณภาพมาตรฐานครบถ้วน (OAP Award) ประกอบด้วยรางวัลดีเลิศ 13 หน่วยงาน ดีเด่น 18 หน่วยงาน และดีมาก 77 หน่วยงาน ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะยกย่องเป็นองค์กรคุณภาพด้านความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของไทย และหวังว่าสถานประกอบการทั้ง 108 หน่วยงาน จะคงรักษาและพัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยต่อไป

         นายเพิ่มสุข กล่าวเพิ่มเติมว่า ตลอดระยะเวลา 62 ปีที่ผ่าน ปส. มุ่งมั่นสร้างความตระหนักในด้านความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้สถานประกอบการของไทยที่มีการใช้ประโยชน์จากนิวเคลียร์และรังสีมีการดำเนินการอย่างรัดกุม ปลอดภัย และเป็นไปตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ที่จะป้องกันอันตรายจากผลกระทบทางนิวเคลียร์และรังสี ต่อผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน และสิ่งแวดล้อม

       ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

Skip to content