ปส. ร่วมกับ IAEA เสริมเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อมและผลกระทบของพลาสติกในทะเล

ในวันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “IAEA Regional Workshop for the Harmonization of Operational Protocols for the Collection, Identification and Counting of Microplastics in the Selected Matrices ภายใต้โครงการ RAS7038 “Monitoring the Marine Environment for Enhanced Understanding of the Abundance and Impact of Marine Plastic Pollution” ร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency, IAEA) ตั้งแต่วันที่ 24 – 28 เมษายน 2566 ณ โรงแรมมิตร์ พัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศกว่า 35 คน จาก 17 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมจัดทำกฎเกณฑ์ทางเทคนิคและแนวทางสำหรับการเก็บตัวอย่าง การจำแนกตัวอย่าง และการระบุไมโครพลาสติกในทรายชายหาดน้ำทะเล และตะกอนชายฝั่ง ให้สอดคล้องกับข้อแนะนำสากลสำหรับรายงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 14 ตลอดจนการเพิ่มศักยภาพความรู้ของบุคคลากร รวมถึงยกระดับการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของ IAEA

Skip to content