การอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ครั้งที่ 4/2566 วันที่อบรม 26 เมษายน 2566

  • ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากทางหน้าเว็บไซต์สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ https://www.oap.go.th/
    เว็บไซต์สมัครอบรมฯ http://rso-training.oap.go.th/  และอีเมล์ที่ท่านลงทะเบียนไว้
Skip to content