ปส. จัดการสัมมนา (ร่าง) ระบอบความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของประเทศ

 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณา (ร่าง) ระบอบความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีแห่งชาติ (National Nuclear Security Regime) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. โดยมีนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาฯ ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดกรอบนโยบายความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของประเทศ ที่มุ่งเน้นการปกป้องคุ้มครองวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีไม่ให้อยู่ในความครอบครองของผู้ไม่ประสงค์ดี หรือการกระทำอื่นใดอันมีเจตนากระทำผิดกฎหมาย โดยมีหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการและพิจารณาร่วมกันจำนวน 25 หน่วยงาน มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 75 คน และหวังว่าการสัมมนาครั้งนี้จะสามารถนำ (ร่าง) ระบอบความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์แห่งประเทศ มาใช้ เป็นแนวทางการจัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ รวมทั้งกำหนดแผนที่นำทางของประเทศต่อไป

Skip to content