ปส. เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนหลักคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู”

   สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อน สป.อว. ด้วยหลักคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมถึงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตประจำวัน โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ เสียสละ บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งในโครงการดังกล่าว ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การเสวนาการขยายผลศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การปลูกพืชในพื้นที่ขนาดเล็ก และกิจกรรมจิตอาสาสาธารณะประโยชน์ (ปลูกผักสวนครัว ปลูกต้นไม้) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Skip to content