ปส. จัดกิจกรรมสัมพันธ์ภายใน ปส. ครั้งที่ 1/2566 “DO & DON’T”

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) จัดกิจกรรมสัมพันธ์ภายใน ปส. ครั้งที่ 1/2566 ณ บริเวณโรงอาหาร ปส. เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายใน นักศึกษาฝึกงาน และบุคคลภายบอกที่เข้ามารับบริการ ปส. พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ DO & DON’T พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ปส. ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติตนของบุคลากร และเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติที่ควรกระทำ และไม่ควรกระทำ ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรมีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม และรักษาจริยธรรมอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ รวมถึงเผยแพร่ภารกิจด้านการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสีของ ปส. อีกด้วย

Skip to content