ปส. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาน สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาน สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. โดยได้นมัสการ พระปลัดเขมรัฐ เขมปัญโญ วัดโตนด จังหวัดนนทบุรี เพื่อแสดงปาฐกถาธรรม ในหัวข้อ “พระเกียรติคุณ พระประวัติ หลักธรรมวินัย คำสอน วัตรปฏิบัติ ของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาน สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” ให้ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ปส. ได้รับรู้เพื่อให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ศาสนกิจ รวมทั้งเพื่อร่วมฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาน สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

Skip to content