ปส. จัดการประชุม Review of the National Programme of Thailand

  ในวันนี้ (22 พฤษภาคม 2566) นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ให้การต้อนรับ Mr. Gashaw Gebeyehu Wolde หัวหน้าส่วนความร่วมมือภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Section Head, Division for Asia and the Pacific) และ Mr. Denis Subotinitskiy ผู้จัดการโครงการความร่วมมือภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 1 (Programme Management Officer, Division for Asia and the Pacific Section 1) กองความร่วมมือเชิงวิชาการ ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (Department of Technical Cooperation, International Atomic Energy Agency: IAEA) ณ ห้องประชุม 313 อาคาร 1 ปส. รวมถึงการหารือเกี่ยวกับการประชุม Review of the National Programme of Thailand พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี และห้องปฏิบัติการต่างๆ ของ ปส.  อีกด้วย

  โดยการประชุม Review of the National Programme of Thailand มีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผน ทบทวน และพัฒนาการดำเนินโครงการความร่วมมือเชิงวิชาการของประเทศไทยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดย ปส. ได้จัดให้มีการประชุมหารือระหว่างผู้ประสานงานโครงการความร่วมมือเชิงวิชาการระดับประเทศ และผู้เชี่ยวชาญจาก IAEA ภายใต้กรอบการประชุมดังกล่าว จำนวน 2 การประชุม ได้แก่

1. การประชุมหารือเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการฯ รอบปี พ.ศ. 2567 – 2568 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ปส.

2. การประชุมหารือภายใต้โครงการความร่วมมือเชิงวิชาการระดับประเทศที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๖ โครงการ ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2566 ณ กรุงเทพฯ และ สทน. (องครักษ์)

          นอกจากนี้ การประชุมดังกล่าวจะเป็นโอกาสอันดีให้ Mr. Gashaw Gebeyehu Wolde และ Mr. Denis Subotinitskiy ได้เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ และศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตลอดจนร่วมหารือการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมภายใต้โครงการความร่วมมือเชิงวิชาการกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (United Nations Development Programme Thailand: UNDP Thailand)

Skip to content