ปส. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาน สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (ครั้งที่ 3)

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาน สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (ครั้งที่ 3) ขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. โดยได้นมัสการ พระครูศรีมหาเจติยาภิมณฑ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน เพื่อแสดงปาฐกถาธรรม หัวข้อ ปกิณกธรรม ปุจฉาวิสัชชนา ให้ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ปส. เพื่อตอบคำถามและสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในเรื่องต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง และสามารถใช้เป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิตต่อไปได้

Skip to content