ปส. จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับมือกรณีเกิดเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์

     สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เตรียมความพร้อมรับมือกรณีเกิดเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ ของ ปส.” ตั้งแต่วันที่ 7-9 มิถุนายน 2566 ณ ปส. และโรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เบื้องต้น และมาตรการที่จำเป็นในการจัดทำแผนบริหารจัดการเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมทั้งฝึกวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 50 คน


โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม

Skip to content