ปส. จับมือ วพ. ร่วมพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านมาตรวิทยารังสีไทย มุ่งกำกับดูแลการใช้ประโยชน์รังสีทางการแพทย์และคุณภาพชีวิตประชาชน

 ในวันนี้ (6 มิถุนายน 2565) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (วพ.) กระทรวงสาธารณสุข ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนามาตรวิทยารังสีของประเทศ มุ่งพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านมาตรวิทยารังสีของไทย

 นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนามาตรวิทยารังสีของประเทศ ร่วมกับนายศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย วพ. โดยมีผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งการลงนามในครั้งนี้ ปส. และ วพ. มีเจตนารมณ์เดียวกันในการบูรณาการความร่วมมืออันจะก่อให้เกิดการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านมาตรวิทยารังสี สนับสนุนและส่งเสริมให้การสอบกลับได้ของการวัด (traceability) ของประเทศไทยผ่านมาตรฐานสูงสุดที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ รวมทั้ง ปส. จะส่งเสริมให้ วพ. มีศักยภาพสูงสุดในการเป็นผู้ให้บริการทดสอบและสอบเทียบทางรังสีเพื่อประสิทธิภาพในการถ่ายทอดค่าความถูกต้องของการวัดสู่ผู้ใช้งานภายในประเทศและระหว่างประเทศ

       นายเพิ่มสุข กล่าวเพิ่มเติมว่า ปส. พร้อมผลักดันการสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ใน 5 ด้าน ได้แก่

(1) แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านมาตรวิทยาสาขารังสีก่อไอออนมาตรฐานห้องปฏิบัติการและมาตรฐานการบริการทดสอบ สอบเทียบที่เกี่ยวข้อง

(2) ปส. จะถ่ายทอดค่ามาตรฐานด้านการวัดปริมาณรังสีเพื่อความต่อเนื่องของการสอบย้อนกลับได้ไปสู่หน่วยเอสไอ (SI Unit) จากห้องปฏิบัติการของ ปส. เพื่อให้ วพ. เป็นหน่วยงานในการให้บริการทดสอบและสอบเทียบทางรังสีแก่ผู้รับบริการ

(3) ปส. จะสนับสนุน วพ. เพื่อการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับ มาตรวิทยาสาขารังสีก่อไอออน ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรในสาขาดังกล่าว

(4) ปส. จะส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ การตีพิมพ์เอกสารเผยแพร่ผลงานวิชาการมาตรวิทยาสาขารังสีก่อไอออน

(5) ปส. จะจัดให้มีการหารือในวาระต่าง ๆ ตามที่เห็นสมควร เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย กลุ่มมาตรฐานการวัดทางนิวเคลียร์และรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทร. 0 2596 7600 ต่อ 1402 และ 1404

Skip to content