ประเทศไทยเข้าร่วมระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลการเฝ้าระวังทางรังสีระหว่างประเทศ (IRMIS) ของ IAEA

ประเทศไทย โดย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) มีความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้ชื่อASEANTOM เป็นการดำเนินการด้านต่างๆ ทางนิวเคลียร์และรังสี ครอบคลุมเรื่องการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม และรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ความมั่นคงปลอดภัยวัสดุกัมมันตรังสีและสถานประกอบการทางรังสี การติดตั้งระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System) รวมไปถึงการติดตั้งสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี การตรวจวัดทางรังสี และการตรวจวัดวิเคราะห์นิวไคลด์กัมมันตรังสี ที่ข้อมูลการวัดทางรังสีสามารถผนวกเข้ากับระบบเครือข่ายการเฝ้าระวังทางรังสี และการแลกเปลี่ยนข้อมูลการเฝ้าระวังทางรังสี ภายใต้ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลการเฝ้าระวังทางรังสีระหว่างประเทศ (International Radiation Monitoring Information System : IRMIS) ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ได้

        และปัจจุบันประเทศไทยเป็น 1 ใน 3 ประเทศ (ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย) ของภูมิภาคอาเซียนที่มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านนี้ โดยสามารถเข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลการเฝ้าระวังทางรังสีจากสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีของประเทศกับระบบ IRMIS ได้สำเร็จเมื่อเดือนเมษายน 2564 ซึ่งการส่งข้อมูลการวัดทางรังสีไปยังระบบ IRMIS จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าระดับกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อมได้รับการตรวจสอบและรายงานอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยเสริมสร้างกรอบระหว่างประเทศสำหรับการเตรียมพร้อมและการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์หรือรังสีได้ทันท่วงที ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับระบบ IRMIS ได้ที่ www.iaea.org/newscenter/news/five-countries-join-iaeas-radiation-monitoring-system

Skip to content