กิจกรรมสัมพันธ์ ปส. ครั้งที่ 1/2567 Service Mind

          (26 ตุลาคม 2566) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดกิจกรรมสัมพันธ์ ปส. ครั้งที่ 1/2567 ณ โรงอาหาร ปส. โดยกิจกรรมประกอบด้วย

  1. การมอบเกียรติบัตรให้แก่เจ้าหน้าที่ Service Mind ยอดเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้แก่ นายวรฤทธิ์ นิติศาสตร์โกศล เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี ในการเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่บุคลากร ปส. ให้มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานด้านบริการ พร้อมมอบบริการที่ดีแก่ประชาชนและผู้รับบริการด้านต่าง ๆ
  2. กิจกรรมสร้างความผูกพันในองค์กร เพื่อการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร ปส. รู้สึกทำงานอย่างมีความสุข และรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
  3. การณรงค์การลด – ใช้พลังงาน ตามมติ ครม. (22 มี.ค. 65) เห็นชอบมาตรการลดการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐโดยอนุมัติเป็นหลักการให้หน่วยงานราชการดำเนินการตามข้อเสนอของกระทรวงพลังงาน ลดการใช้พลังงานร้อยละ 20 (รวมไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โทรภายใน 1110 , 1120

Skip to content