ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ระบบควบคุมระบบวัดปริมาณรังสีรักษา (AC Wheatstone bridge) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

TORซื้อระบบควบคุมระบบวัดปริมาณรังสีรักษา 1 ระบบร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อฯ

Skip to content