ปส. เพิ่มทักษะการวิเคราะห์ความปลอดภัยเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์

        ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เข้าร่วมการบรรยายในหัวข้อ “ประสบการณ์ในการวิเคราะห์ความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย” ณ ห้อง 103 อาคาร 4 ปส. โดยได้รับเกียรติจาก Dr.David J.Winfield วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ซึ่งเป็นผู้ออกแบบเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย SLOWPOKE และยังเป็นผู้เชี่ยวชาญเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบ CANDO รวมถึงเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยขนาดเล็ก (Miniature Neutron Sourse Reactor; MNSR) ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของบุคลากร ปส. ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ด้านที่เกี่ยวข้องร่วมกัน เนื่องจากในปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) มีโครงการจัดตั้งศูนย์เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยขนาดเล็กสำหรับการรักษามะเร็งด้วยเทคนิคการจับนิวตรอน (BNCT) ซึ่งอยู่ในระหว่างการเตรียมการขออนุญาตฯ

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โทรภายใน 1110 , 1120

Skip to content