ปส. เดินหน้าเสริมสร้างความแข็งแกร่ง “ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์”

            ในวันนี้ (22 มกราคม 2567) นางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนสนับสนุนด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (Integrated Nuclear Security Support Plan: INSSP) ตั้งแต่วันที่ 22 – 25 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. ให้แก่ หน่วยงานด้านความมั่นคงของไทย จำนวน 30 หน่วยงาน อาทิ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นต้น รวมทั้งสิ้น 55 คน โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงทางนิวเคลียร์จากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ให้คำแนะนำและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์

แผนสนับสนุนด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ฉบับนี้ เป็นแผนที่ประเทศสมาชิกจัดทำร่วมกับ IAEA เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบอบความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ซึ่งแผนนี้ต้องมีการทบทวนสาระสำคัญทุก 3 – 5 ปี เพื่อให้เท่าทันต่อสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น ปส. จึงจัดการประชุมนี้ขึ้น เพื่อทบทวนและระดมความคิดเห็นในการพัฒนางาน และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความมั่นคงทางนิวเคลียร์ เพื่อให้ข้อมูลในแผนมีสถานะที่เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงของชาติ พร้อมทั้งยกระดับการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของไทยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content