กระทรวง อว. โดย ปส. ร่วมกับ IAEA เสริมสมรรถนะหน่วยงานพันธมิตร ฝึกซ้อมการบริหารจัดการและรับมือกับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์-รังสีระดับชาติ

      วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นายกิตติ์กวิน อรามรุญ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ได้รับมอบหมายจาก รองศาสตราจารย์พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Expert Mission to support the development of Thailand’s exercise for Response to Criminal or Intentional Unauthorized Acts involving MORC ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการสถานการณ์ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีแห่งชาติ ชั้น 3 อาคาร 60 ปี ปส. ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ผู้แทนหน่วยงานด้านความมั่นคงที่มีบทบาทหน้าที่ในแผนปฏิบัติการตอบสนองเหตุด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของไทย รวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ปส. จำนวน 25 คน เข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าว

โดยนายกิตติ์กวิน อรามรุญ เปิดเผยว่า การประชุมในครั้งนี้ มีเป้าหมายสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาการฝึกซ้อมแผนการตอบโต้กรณีการก่อการร้าย หรือการกระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำเอาวัสดุนิวเคลียร์หรือวัสดุกัมมันตรังสีมาใช้ในการก่อเหตุ โดยการประชุมในครั้งนี้ ประเทศไทยได้รับการสนับสนุนจาก IAEA ในการส่งผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำในการจัดทำสถานการณ์การฝึก การเตรียมการด้านเทคนิค การวางแผนจัดการฝึก และการประเมินการฝึกซ้อมแผนระดับชาติภายใต้กรอบการฝึกซ้อมการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (National Crisis Management Exercise ประจำปี 2567, CMEX2024) ในประเด็นด้านการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์และรังสี โดยการประชุมดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก IAEA เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการตอบสนองเหตุด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดทำแผนระดับชาติในการตอบสนองเหตุด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ การสนับสนุนเครื่องมือตรวจวัดทางรังสีเพื่อใช้ในภารกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการสนับสนุนการฝึกซ้อมแผนระดับชาติว่าด้วยการตอบสนองเหตุด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ดังนั้น การประชุมในครั้งนี้ภายใต้การสนับสนุนของ IAEA จะช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยมีการตอบสนองเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศด้านนิวเคลียร์และรังสี รวมถึงเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีโดยการบูรณาการระหว่างหน่วยงายที่เกี่ยวข้องภายในประเทศและ IAEA ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content