ประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในการจัดทำเกณฑ์การประเมินและพิจารณาเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ประเภทสถานที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย ครั้งที่ 2/2567

           ในวันนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2567) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในการจัดทำเกณฑ์การประเมินและพิจารณาเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ประเภทสถานที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุม 103 ชั้น 1 อาคาร 4 ปส. โดยมี ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร เป็นประธานอนุกรรมการฯ เพื่อร่วมกันพิจารณาและเห็นชอบร่างเกณฑ์การประเมินเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ประเภทสถานที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย ดังต่อไปนี้

1. แผนการก่อสร้างและติดตั้งระบบอุปกรณ์
2. แผนการเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งเส้นทางการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับการก่อสร้าง
3. ขั้นตอนวิธีการขนส่ง ขนย้าย และติดตั้งชิ้นส่วนเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่
4. ข้อมูลความเชี่ยวชาญและความน่าเชื่อถือขององค์กรและบุคลากรหลักที่รับผิดชอบงานก่อสร้าง เช่น ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content