กระทรวง อว. โดย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จัดการประชุม IRRS และ SARIS เตรียมพร้อมการประเมินตนเอง เพื่อยกระดับการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์

           วันนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2567) รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเกี่ยวกับกระบวนการ Integrated Regulatory Review Service: IRRS (Information Meeting) และการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับการประเมินตนเอง (Self-Assessment of Regulatory Infrastructure for Safety: SARIS) ระหว่างคณะผู้ประเมินและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency: IAEA) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องแอลฟา ชั้น 4 อาคาร 60 ปี ปส. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดขอบเขตของการปฏิบัติภารกิจการทบทวนการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของประเทศ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการกำกับดูแลแบบบูรณาการ (Integrated Regulatory Review Service: IRRS) ซึ่งเป็นกระบวนการทบทวนผ่านเพื่อนร่วมวิชาชีพ (Peer Review) และเตรียมความพร้อมในการจัดทำแบบประเมินตนเองด้านโครงสร้างการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ด้วย (SARIS) ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานความปอลดภัยของ IAEA รวมทั้งมาตรฐาน ISO มาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยการประชุมได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ด้านระบบการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์จาก IAEA ในการให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการประเมินตนเอง ให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 30 คน

การประชุมในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมเตรียมการของ IRRS ที่จะเกิดขึ้นจริงในปีหน้า ซึ่งจะช่วยให้ ปส. ทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของระบบการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี โดยอ้างอิงกับมาตรฐานของ IAEA ผ่านสายตาของเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ประสบการณ์ในด้านเดียวกันนี้ จากนานาประเทศ ซึ่ง ปส. จะได้นำผลลัพธ์ที่ได้จาก IRRS นี้ มาพัฒนาให้ระบบการกำกับดูแลฯ ของประเทศไทยมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นไป ส่งผลให้การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทย เกิดความปลอดภัยสูงสุดทั้งต่อผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน และสิ่งแวดล้อม และเป็นไปตามหลักการสากล

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content