IAEA Scientific Visit เข้าเยี่ยมชม ปส.

          ในวันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2567) ปส. ให้การต้อนรับคณะจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) (IAEA Scientific Visit) จำนวน 7 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์อำนวยการสถานการณ์ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีแห่งชาติ (NuREAC) ซึ่ง ปส. ได้นำเสนอภารกิจด้านการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ในการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content