ปส. ขับเคลื่อนส่งเสริมจริยธรรม พร้อมก้าวสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ

            วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำ ปส. ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม 313 ชั้น 3 อาคาร 1 ปส. โดยมี นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ อดีตรองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกรรมการ นายพงศ์กฤษณ์ ศิริภิรมย์ นางรัชดา เหมปฐวี อดีตรองเลขาธิการ ปส. เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้ง กรรมการซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับการคัดเลือก โดยมีนางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการ ปส. เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานจริยธรรมเข้าร่วมประชุม โดยในที่ประชุมได้ติดตามการดำเนินงานด้านจริยธรรมของ ปส. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และปรับปรุงแผนการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2568 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างเป็นระบบ พร้อมให้คำปรึกษาการขับเคลื่อนผลักดันให้ ปส. เป็น “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ตามที่ได้มีประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรคุณธรรม เพื่อให้บุคลากรมีคุณธรรมที่พึงประสงค์ 5 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” และเพื่อนำสู่การเป็นคนดี มีคุณธรรม และเป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์” โดยมีคุณธรรมเป้าหมาย จาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ” อย่างมีส่วนร่วมในระดับสำนัก/กองต่อไป

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content