เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ สำหรับการจ้างเหมาบริการตัดหญ้าสถานี เฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี (RN 65) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

Skip to content