ลปส. มอบนโยบาย มุ่งขับเคลื่อนการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์-รังสี เพื่อก้าวสู่ SMART OAP

        ในวันนี้ (5 มีนาคม 2567) รศ.ดร. พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ลปส.) มอบนโยบายสำคัญในการบริหารงานให้แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ปส. กว่า 150 คน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) โดยเน้นขับเคลื่อนองค์กรผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ ปส. “องค์กร SMART ด้านการกำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในระดับสากล เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน และสิ่งแวดล้อม” เน้นย้ำการทำงานเชิงรุกเฝ้าระวังความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี เน้นมาตรการป้องกันมากกว่าการแก้ไข ในขณะเดียวกันทุกฝ่ายต้องทำงานประสานความร่วมมือ เป็นฟันเฟืองที่ขับเคลื่อน ปส. ไปพร้อมกัน

พร้อมเสริมคุณธรรม จริยธรรม วินัย และวัฒนธรรมองค์กร ให้มีทัศนคติและค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และยึดมั่นประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญในการทำงานอย่างมีความสุข มองภาพใหญ่ร่วมกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ให้ความดีนำความเก่งไปในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อผลักดันให้ ปส. ก้าวสู่องค์กรที่มีความ SMART ให้ครบทุกมิติต่อไป

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content