ลปส. เข้าตรวจเยี่ยมสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในอากาศ ม.พะเยา

          เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยหัวหน้าศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาคและเจ้าหน้าที่ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (ภาคเหนือ) เข้าตรวจเยี่ยมสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในอากาศของ ปส. ที่อยู่ความดูแลของภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับ นอกจากนี้ยังได้ร่วมประชุมหารือ ให้คำปรึกษา พร้อมแนะนำการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการบริหารจัดการสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี จังหวัดพะเยา ระหว่าง ปส. กับมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมีการลงนามเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554

ปส. ได้บูรณาการการดำเนินงานร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ที่สำคัญในพื้นที่ภาคเหนือ โดยดูแลสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในอากาศของ ปส. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน ในการเฝ้าระวังความปลอดภัยทางรังสีแก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อม ให้ครอบคลุมและสามารถเตือนภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีหากเกิดภัยทางรังสีขึ้น นอกจากนี้ ปส. และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ยังมีการบูรณาการร่วมกันในด้านการวิจัยและพัฒนาการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีในพื้นที่ อาทิ การติดตามตรวจวัดเพื่อยืนยันความปลอดภัยทางรังสีในผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นและสถานที่ท่องเที่ยว ที่อาจมีวัสดุกัมมันตรังสีในธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ และการผลิตบุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสี โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาที่จะเป็นกำลังสำคัญในอนาคต

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content