ปส. ร่วม 22 หน่วยงาน อว. ขับเคลื่อนนโนบายเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า “อว. For EV”

         เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (อว. For EV) เปิดเผยว่า ปส. ได้เข้าร่วมกับหน่วยงานสังกัด อว. อีก 22 หน่วยงาน ลงนามข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบาย อว. For EV ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีนางสาวศุภมาส อิศรภักดี รมว.อว. เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงฯ ดังกล่าว เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย เพื่อให้ทุกหน่วยงานมหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานแบบบูรณาการในการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญดังกล่าวของกระทรวง ได้แก่

  1. จัดทำแผนการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (อว. For EV) จำนวน 3 แผนงานประกอบด้วย EV HRD, EV Transformation และ EV Innovation
  2. ร่วมขับเคลื่อนแผนนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (อว. For EV) ไปสู่หน่วยปฏิบัติและบูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อบรรลุเป้าหมายตามนโยบายกระทรวง อว.
  3. ร่วมกันผลักดันการบูรณาการแผนนโยบายขับเคลื่อนเพื่อขยายผลในการสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไปสู่การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อผลักดันแผนงานที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าไปสู่เป้าหมายสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยเป็น EV HUB ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายการผลิตยานยนต์ไม่ปล่อยมลพิษร้อยละ 30 ภายใน 5 ปี ตามที่รัฐบาลต้องการ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content