ลปส. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ครั้งที่ 1/2567

        ในวันที่ 20 มีนาคม 2567 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม 103 ชั้น 1 อาคาร 4 ปส. และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อร่วมพิจารณาและเห็นชอบร่างเกณฑ์พิจารณารายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยฉบับเบื้องต้นสำหรับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content