ปส. จัดประชุมคณะอนุกรรมการการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการแพทย์ ครั้งที่ 1/2567

           ในวันที่ 29 มีนาคม 2567 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการแพทย์ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม 103 ชั้น 1 อาคาร 4 ปส. และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมมทัศน์ เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อร่วมพิจารณาและเห็นชอบประเด็นสำคัญ ดังนี้

  1. รายงานความคืบหน้า เรื่อง TC Project THA6045 “Advancing national capacity in diagnostic radiology, nuclear medicine and radiotherapy”
  2. รายงานผลการเข้าร่วมประชุม RAS6106 First Coordination Meeting TC
  3. รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการและบำรุงรักษาเครื่องมือทางนิวเคลียร์และรังสีด้านการแพทย์ของประเทศ
  4. (ร่าง) คำสั่งปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการฯ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content