ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566

             รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวสมใจ ยกทรัพย์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 โดยมีนางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

นางสาวสมใจ กล่าวว่า “ในการทำงานตนมีความยืดหยุ่น ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต สม่ำเสมอ อีกทั้งมีความภาคภูมิใจในการเป็นข้าราชการ ซึ่งความภูมิใจที่เกิดขึ้นในวันนี้ เกิดจากการสั่งสมความดี ความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตอาสา อย่างสม่ำเสมอ โดยการปลูกฝังจากครอบครัว เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และดำรงชีวิตภายใต้ความพอเพียง”

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content