ลปส. เป็นประธานประชุม อ.ก.พ. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ครั้งที่ 1/2567 มุ่งขับเคลื่อนองค์กรก้าวสู่ SMART OAP ด้วยดิจิทัล

           รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เป็นประธานประชุม อ.ก.พ. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 ณ ปส. ร่วมกับ อ.ก.พ. ปส. และ อ.ก.พ. ผู้ทรงคุณวุฒิ ในการพิจารณาประเด็นต่าง ๆ เพื่อบริหารทรัพยากรบุคคลของ ปส. พร้อมปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งที่มีความสำคัญมากขึ้นในปัจจุบัน อาทิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรก้าวสู่ SMART OAP ด้วยดิจิทัล และความปลอดภัยทางไซเบอร์ ทั้งนี้ถือว่าเป็นบทบาทหนึ่งที่นำไปสู่การสร้างความก้าวหน้าในสายงานในตำแหน่งต่าง ๆ อันจะทำให้บุคลากรมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานขับเคลื่อนองค์กรร่วมกัน

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content